Obchodní podmínky

1. VYMEZENÍ POJMŮ
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží v internetovém obchodě na webové adrese http://www.streetstore.cz/ (dále také pouze „e-shop“). 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny dle právního řádu České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, ale fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Prodávajícím je obchodní firma „streetstore.cz“ provozovatele Jan Kučera, sídlem Na struze 5, 779 00 Olomouc, IČ: 68903774 (dále jen „prodávající“). Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující je oprávněn prodávajícího kontaktovat písemně na adrese jeho sídla, případně telefonicky nebo emailem, kdy kontaktní údaje prodávajícího jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího http://www.streetstore.cz/.
Informace o označení zboží a služeb, jejich ceny nebo způsob jejího určení či výpočtu včetně všech daní a poplatků, o způsobu platby a dodání zboží nebo služeb a nákladů dodaní jsou uvedeny na adrese http://www.streetstore.cz/.

2. POVTRZENÍ OBJEDNÁVKY
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí po ověření, zda je zboží k dispozici, prodávající kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu (nejpozději druhý pracovní den) tím, že prodávající kupujícímu zavolá nebo napíše e-mail, objednávku potvrdí a dohodne se na nejvhodnější formě doručení zboží, není-li stanoven způsob doručení v objednávce. Do potvrzení prodávajícího, může kupující objednávku bez jakýchkoliv poplatků zrušit, čímž závazek mezi stranami zaniká.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním vytvořením objednávky dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou kupujícímu přístupné na stránkách internetového obchodu prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před dodáním zboží, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Prodávající není povinen objednané zboží kupujícímu dodat v případě, že po odeslání objednávky kupujícím dojde k vyčerpání zásob či ke ztrátě schopnosti prodávajícího plnit. V takovém případě kupní smlouva zaniká, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak (zejména na jiném termínu dodání objednaného zboží nebo služby pro případ, že prodávající bude schopen zásoby v přiměřené lhůtě doplnit u svého dodavatele).
Objednané zboží prodávající zasílá prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím jiné přepravní služby. K odesílanému zboží prodávající přikládá daňový doklad, který současně slouží jako záruční list. Veškeré objednané zboží je také možné po dohodě vyzvednout na adrese sídla prodávajícího.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou nejpozději do 14-ti dnů od přijetí objednávky. Je-li v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato prodloužená expediční lhůta.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu.
Závaznou objednávkou se rozumí objednávka přijatá a potvrzená prodávajícím (telefonicky či emailem). Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.
Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy a před odesláním zboží na vady věci, o nichž ví, jinak se má za to, že prodávané zboží je bez vad.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj celkovou kupní cenu společně s náklady spojené s přepravou věci (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
Je-li kupující spotřebitelem a uzavírá smlouvu distančním způsobem, má na základě § 1820 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží a předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží nesmí být však poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Zboží musí být v takovém případě zasláno na adresu sídla prodávajícího nebo předáno v sídle prodávajícího.
Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu sděleno písemně a musí obsahovat rovněž identifikaci kupujícího (spotřebitele) včetně uvedení aktuální plné adresy, datum, podpis a rovněž i údaje, kam lze zaslat peníze.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku zejména v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo v případě, kdy cena dodávky zboží nebo služeb závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Při dobírce bude platba kupujícího provedena při předání/převzetí zboží. Poštovné i balné je účtováno ve výši 100,- CZK.
Ceny zboží ve virtuální prodejně jsou uváděny v prodejních cenách včetně DPH, v cenách je započteno dopravné ze zahraničí a clo. Za poštovné a balné je účtováno 100,- CZK.
Veškeré případně uvedené a oznámené ceny poštovného a balného se vztahují na doručování v rámci České republiky.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje kupujícího prodávající v žádném případě neposkytuje třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterému byly poskytnuty obchodu www.streetstore.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.streetstore.cz.
Uplatněním objednávky vyjadřuje kupující souhlas k tomu, aby jeho uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro další využití prodávajícím.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných zjevných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných zjevných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího nebo na emailové adrese info@streetstore.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit daňový doklad a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající neodpovídá za žádné škody způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo neodborným používáním. Poskytnutá záruka se nevztahuje ani na žádné vady zboží vzniklé v důsledku nahodilé události či neodborné, nesprávné manipulace, montáže nebo používání.
Spotřebitel je oprávněn jinak uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.